Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Doel

1a: Deze algemene voorwaarden voor dienstverlening zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle bij Atlas Business Courier ingediende transportaanvragen.

 

1b: Het feit dat een natuurlijke of rechtspersoon vervoer aanvraagt, houdt de volledige aanvaarding in van deze algemene dienstverleningsvoorwaarden. Deze zijn te allen tijde beschikbaar op onze algemene voorwaarden of op aanvraag. Zij hebben in voorkomend geval voorrang op alle andere versies en op de eigen algemene aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de klant.

 

1c: Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst van Atlas Business Koerier worden afgeweken. Iedere door Atlas Business Courrier toegestane afwijking van de algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2 - Offre

2a: De geldigheidsduur van onze aanbiedingen is één maand.

 

2b: De prijsofferte vormt het pakket dat aan de klant zal worden gefactureerd voor de in de offerte vermelde diensten, met uitzondering van eventuele kosten (tolgelden, douanerechten, enz.).

Artikel 3 - Verrichting van diensten

3 bis: Atlas Business Courrier verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om zijn klanten een dienstverlening van hoge kwaliteit te bieden. Atlas Business Courrier heeft het recht de bestelde diensten te laten uitvoeren door een werknemer of onderaannemer van haar keuze, onder haar algemene aansprakelijkheid.

 

3b : Behoudens uitdrukkelijke garantie aan de klant, worden de afhalingen en de leveringen uitgevoerd binnen een termijn van 03u00 volgend op de afroep van de klant, in zones 1 & 2, behalve in geval van overmacht.

 

3c: Als gevallen van overmacht worden in het bijzonder en op niet-limitatieve wijze beschouwd: verkeersongevallen, brand, betogingen, stakingen, oproer, aanslagen, alsmede de directe of indirecte gevolgen van deze gebeurtenissen. Wij zijn slechts aansprakelijk indien de vertraging aan ons te wijten is.

 

3d: Atlas Business Courier behoudt zich het recht voor de acceptatie en levering te weigeren van een klant die een eerdere factuur geheel of gedeeltelijk niet heeft betaald of met wie een betalingsgeschil in behandeling is.

Artikel 4 - Prijs

4a: Al onze prijzen zijn in euro's, inclusief BTW.

 

4b: Elke verhoging van de BTW of van elke nieuwe belasting die tussen het tijdstip van de dienst en het tijdstip van de facturering wordt opgelegd, zal aan de klant worden aangerekend.

Artikel 5 - Remboursement

5bis: Rembourszendingen worden slechts aanvaard na een schriftelijke overeenkomst tussen de partijen. Terugbetalingen worden alleen in euro's verwerkt.

Artikel 6 - Douane en andere heffingen

6a: Bij afhaling en levering zijn de vervulling van de douaneformaliteiten en de daaraan verbonden kosten niet inbegrepen. Al deze formaliteiten en/of betalingen worden uitsluitend verricht door Atlas Business Courier voor risico van de klant, die de bedoelde kosten plus de wachttijd zal vergoeden.

Artikel 7 - Betaling

7a: Onze facturen zijn contant betaalbaar op de rekening van Atlas Business Courrier (IBAN: (BE31 0689 3103 7955), BIC: (GKCCBEBB)).

 

7b: Elke betalingsachterstand van meer dan vijftien (15) kalenderdagen zal leiden tot een verhoging, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, van 12% per jaar, vermeerderd met een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 18%, met een minimum van 75,00€. Bovendien is Atlas Business Courrier gerechtigd haar diensten op te schorten zolang de klant in gebreke blijft met de betaling.

 

7c: Naast deze interesten kan het bedrag van onze facturen ook worden verhoogd met 12,50 euro voor een verzonden brief en met 25,00 euro voor de verplaatsing van een persoon. Proceskosten en eventuele kosten van verweer zullen eveneens ten laste van de schuldenaar worden gebracht.

 

7d : Om ontvankelijk te zijn, moet elke betwisting binnen een week na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven worden meegedeeld. Een adreswijziging vormt geen excuus voor het niet op de hoogte zijn van de factuur of voor het niet tijdig protesteren.

Artikel 8 - Garanties en beperkingen van aansprakelijkheid

8a: Indien de klant meent de kwaliteit van de door Atlas Business Courier geleverde diensten te mogen betwisten, dient hij dit schriftelijk (e-mail, fax of post) te doen, ten laatste vijftien (15) kalenderdagen na het transport van het (de) pakket(ten).

 

8b: Zodra de levering is uitgevoerd en aanvaard, neemt Atlas Business Courier geen enkele verantwoordelijkheid meer op zich.

Artikel 9 - Rechtsbevoegdheid

9a: In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van ons rechtsgebied bevoegd.

 

9b: De tussen Atlas Business Courrier en de klant gesloten offerte is onderworpen aan het Belgische recht.

Artikel 10 - Invaliditeit

10bis: De gehele of gedeeltelijke nietigheid van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen.